Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden D. 31 Marts, indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalt dagblad, hjemmeside og - eller facebook o.lign.

Forslag som ønskes behandlet skal afgives til Bestyrelsens formand inden D. 15 i forudgående måned.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt